Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden consument

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Boom uitgevers Amsterdam voor consumenten. Deze bestaan uit twee delen:

Deel 1: Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie

Deel 2: Aanvullende algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten)

Deel 1: Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

 

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Boom uitgevers Amsterdam B.V.
Handelend onder de naam/namen:
Boom Filosofie, Boom Geschiedenis, Boom Psychologie en psychiatrie, Boom Management en coaching, Businezz, Boom Hoger Onderwijs, Boom test Onderwijs, Boom NT2.

Vestigingsadres: 
Prinsengracht 747-751
1017JX Amsterdam

Telefoonnummer: 020-6226107 

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: info@boomamsterdam.nl

KvK-nummer: 04020619
Btw-nummer: NL001271714B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

  Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of 
  c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

  Verlenging:
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

  Duur:
 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.


Artikel 18 - Branchegarantie

 1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.


Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.


Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)


- Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
- [Naam consumenten(en)]
- [Adres consument(en)]
- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.


 

 

Deel 2: Aanvullende algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten)

Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Boom en Klant met betrekking tot de levering van Content en Diensten.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnement: een Overeenkomst waarbij Boom zich verbindt om aan Klant gedurende de abonnementsperiode, tot het moment van regelmatige opzegging door Klant of beëindiging door Boom, periodiek Content te leveren en/of een Dienst te leveren.

Content: alle werken en ander materiaal, in welke vorm dan ook, al dan niet digitaal, die door Boom of derden worden uitgegeven en door Boom al dan niet online worden verkocht of beschikbaar gesteld, waaronder boeken, e-books, dag-, nieuws- en weekbladen, tijdschriften, artikelen, kalenders, tests, vragenlijsten, leermiddelen, cursussen, toetsen en databanken.

Boom: Boom uitgevers Amsterdam B.V., gevestigd te (1017 JX) Amsterdam aan de Prinsengracht 747-751, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 04020619, tevens handelend onder de namen: Boom Filosofie, Boom Geschiedenis, Boom Psychologie en psychiatrie, Boom Management en coaching, Businezz, Boom Hoger onderwijs, Boom test Onderwijs, Boom NT2.

Credits: de door Boom aan Klant tegen betaling te verstrekken credits, waarmee Klant gebruik kan maken van Online Diensten.

Dienst: een door Boom aangeboden dienst die Boom in opdracht van en/of ten behoeve van Klant verricht, waaronder, maar niet daartoe beperkt, een Online Dienst of een cursus.

Digitale Content: alle Content die in digitale vorm ter beschikking wordt gesteld.

Gebruiker: een natuurlijke persoon die op grond van de Overeenkomst of deze Voorwaarden het recht heeft om gebruik te maken van een Online Dienst.

Klant: de natuurlijke persoon, niet handelend voor doeleinden die verband houden met zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, die met Boom een Overeenkomst sluit.

Online Dienst: een Dienst waarbij Boom via een elektronisch communicatienetwerk en/of programmatuur online toegang tot Content verleent aan Klant.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Boom en Klant met betrekking tot de verkoop of beschikbaarstelling van Content en/of een Dienst in welke vorm en op welke wijze dan ook.

Token: de door Boom aan Klant per email verstrekte unieke cijfer/lettercode waarmee Klant zich toegang kan verschaffen tot Online Diensten.

Gebruiksvoorwaarden: voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een Online Dienst door Klant en Gebruiker.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden en de Thuiswinkel voorwaarden.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid en wijzigingen Voorwaarden

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Boom en Klant.
 2. De door Klant gehanteerde voorwaarden worden door Boom van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Boom die voorwaarden uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 3. Boom is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten. Boom zal wijzigingen van de Voorwaarden voorafgaand aan inwerkingtreding bekend maken via haar website en nieuwsbrieven. De gewijzigde Voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald. Klant is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag dat de gewijzigde Voorwaarden in werking treden.

 

Artikel 3 – Facturering en betaling

 1. Betaling door Klant dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst op de door Boom aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard, iDEAL of andere door Boom toegestane wijze (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.
 2. Boom is gerechtigd nakoming van haar verplichting tot levering van Content of Diensten jegens Klant op te schorten zolang Klant niet aan haar betalingsverplichting met betrekking tot de betreffende Content of Diensten heeft voldaan.  

 

Artikel 4 – Levering en risico  

 1. Levering van Content en Hardware geschiedt door:
  1. bezorging van de materiële drager waarop de Content zich bevindt aan het daartoe door Klant opgegeven adres, of
  2. online beschikbaarstelling, eventueel via een persoonlijke Token of een ander verificatiemiddel.
 2. Vanaf het moment van levering van Content of roerende zaken rust het risico van verlies of beschadiging op Klant.
 3. Boom behoudt zich de eigendom van alle aan Klant geleverde roerende zaken voor totdat Klant volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Boom uit hoofde van de Overeenkomst.

 

Artikel 5 – Credits en Tokens

 1. Bij het afnemen van Online Diensten, waaronder tests, dient Klant in sommige gevallen gebruik te maken van Tokens en Credits. Tokens worden door Klant besteld en betaald en geven recht op het afnemen van Digitale Content (zoals bij www.nt2school.nl) of op het ontvangen van Credits (zoals bij www.boomtestcentrum.nl). Credits kunnen online worden ingevoerd om toegang tot Content te krijgen.
 2. Een Token wordt slechts eenmalig verstrekt en is strikt persoonlijk. De Token dient uitsluitend gebruikt te worden door de persoon of personen die daartoe op grond van de Overeenkomst en/of schriftelijke instructies van Boom bevoegd zijn. Het is Klant niet toegestaan de Token aan  derden te verstrekken, tenzij dergelijke verstrekking schriftelijk is toegestaan door Boom. Indien Klant weet of redelijkerwijs behoort te weten dat ongeautoriseerde derden over de Token of een ander verificatiemiddel kunnen beschikken, stelt hij Boom hiervan onverwijld op de hoogte.
 3. De Token is geldig gedurende één jaar na de verstrekking daarvan door Boom. Binnen deze termijn kan Klant de Digitale Content afnemen (zoals bij www.nt2school.nl) of de door hem met behulp van de Tokens gekochte Credits activeren (zoals bij www.boomtestcentrum.nl).
 4. De Credits hebben een geldigheidsduur van vijf jaar vanaf de datum waarop deze zijn verkregen door inwisseling van de daarmee corresponderende Token. De Credits moeten worden gebruikt binnen de aangegeven geldigheidsduur.
 5. Klant verliest iedere aanspraak op de Tokens of Credits die niet binnen de toepasselijke geldigheidsduur worden ingewisseld of gebruikt.

 

Artikel 6 – Abonnementen

 1. Alle abonnementen die Boom aanbiedt worden aangegaan voor de duur van één jaar. Klant kan het abonnement te allen tijde tegen het einde van deze termijn opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2. Na verloop van één jaar wordt het abonnement stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. Klant kan het abonnement vervolgens te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt een abonnement op Coachlink aangegaan voor onbepaalde tijd. Klant kan dit abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 4. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid wordt een abonnement op dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, na verloop van één jaar, telkens stilzwijgend verlengd voor een bepaalde duur van drie maanden. Klant kan het abonnement telkens tegen het einde van de verlenging opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 
 5. Opzegging geschiedt schriftelijk of per email. De opzegging kan worden gericht aan Boom uitgevers Amsterdam, Prinsengracht 747-751, Postbus 15970, 1001 NL Amsterdam of aan info@boomamsterdam.nl.

   

Artikel 7 – Cursussen

 1. Aanmelding voor een cursus geschiedt door schriftelijke aanmelding.
 2. Klant kan zich tot uiterlijk een week voor het begin van de cursus afmelden. Hierna worden de volledige kosten in rekening gebracht.
 3. Boom vermeldt bij het aanbieden van cursussen telkens een minimaal aantal deelnemers. Indien dit aantal niet wordt bereikt, is Boom gerechtigd om de betreffende cursus uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang te annuleren wegens onvoldoende deelname, zonder jegens de Klant gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
 4. Cursusmateriaal is uitsluitend voor eigen gebruik of gebruik binnen de organisatie van Klant en zal in geen geval commercieel worden gebruikt.  

 

Artikel 8 – Privacy

Boom verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Op de verwerking van persoonsgegevens door Boom in het kader van haar dienstverlening is de Boom privacy policy van toepassing, welke te vinden is op de website van Boom.

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet daartoe beperkt, het auteursrecht, modellenrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met de Content en/of Diensten en daarmee verband houdende know how, berusten bij Boom of haar licentieverleners.
 2. Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boom door Boom aan Klant geleverde en/of ter beschikking gestelde Content en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij en voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 3. Niets in de Overeenkomst of de Voorwaarden kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Content en/of Diensten.

 

Artikel 10 – Gebruik van Digitale Content

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten als genoemd in artikel 9 lid 1 op en in verband met Digitale Content berusten bij Boom of haar licentiegever(s). Klant krijgt slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de geleverde Digitale Content.
 2. Het in het eerste lid genoemde gebruiksrecht wordt verstrekt voor de duur van de overeenkomst tussen Boom en Klant. Bij de aankoop van ebooks verstrekt Boom aan Klant een licentie voor de duur van tien jaar.
 3. Behalve waar uitdrukkelijk anders aangegeven, mag Digitale Content alleen worden geraadpleegd en gebruikt voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
 4. Klant mag de Digitale Content niet bewerken, verveelvoudigen, openbaar maken, uitlenen, op enigerlei wijze aan derden beschikbaar stellen of er andere handelingen mee verrichten die de reikwijdte van het in dit artikel 10 verleende gebruiksrecht te buiten gaan, behoudens voor zover voorzien in de Auteurswet.
 5. Boom of haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om hun Intellectuele Eigendomsrechten te beschermen. Klant mag deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.
 6. Boom of haar licentiegever(s) mogen, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk ten behoeve van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, (tijdelijke) beperkingen opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht of het aantal apparaten of type apparaten waarop de Digitale Content kan worden geraadpleegd.
 7. Indien Klant in strijd handelt met dit artikel 10, mag Boom de toegang tot de betreffende Digitale Content of het webaccount van Klant met onmiddellijke ingang opschorten, onverminderd het recht van Boom om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op Klant te verhalen.

 

Artikel 11 – Verkoop Digitale Content door Klant

 1. Het is Klant niet toegestaan om Digitale Content in het verkeer te brengen, bijvoorbeeld door exemplaren online te verkopen, te koop aan te bieden, te verhuren of uit te lenen.
 2. Voor zover ten aanzien van Digitale Content een beroep kan worden gedaan op auteursrechtelijke uitputting in de zin van art. 12b Auteurswet is Klant, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, uitsluitend gerechtigd het door hem verkregen exemplaar in het verkeer te brengen, indien:

   
  1. hij ten aanzien van het betreffende exemplaar zelf van Boom een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd heeft verkregen;
  2. hij aan Boom een prijs heeft betaald die overeenstemt met de economische waarde van het exemplaar;
  3. hij zowel zijn gebruikslicentie als de kopie zelf overdraagt en hij zijn eigen kopie onbruikbaar maakt en dat kan aantonen.

3.         Verhuur en uitlening van Digitale Content door Klant is in geen geval toegestaan.

 

Artikel 12 – Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Boom kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding of betaling verschuldigd te zijn geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien:
  1. Klant inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht op de Content en/of Dienst of op de Gebruiksvoorwaarden;
  2. ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd;
  3. ten aanzien van Klant, natuurlijke persoon, de Wet schuldsanering natuurlijke personen wordt toegepast;
 2. Het in artikel 12 lid 1 bepaalde laat de mogelijkheid van ontbinding op grond van de wet onverlet.
 3. In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle door Klant aan Boom verschuldigde betalingen onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 4. Ontbinding van de Overeenkomst heeft tot gevolg dat de rechten van de Klant tot gebruik van de Content en/ of Dienst onmiddellijk eindigen.

 


Download de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie als pdf >

Download de Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten) als pdf >

Contact
Boom Psychologie
Prinsengracht 747
1017 JX Amsterdam
020 - 5218 938
info@boompsychologie.nl

 

Algemene voorwaarden zakelijk

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Boom uitgevers Amsterdam voor zakelijke klanten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Boom en zakelijke klanten met betrekking tot de levering van Content en Diensten.

 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnement: een Overeenkomst waarbij Boom zich verbindt om aan Klant gedurende de abonnementsperiode, tot het moment van regelmatige opzegging door Klant of beëindiging door Boom, periodiek Content te leveren en/of een Dienst te leveren.

Content: alle werken en ander materiaal, in welke vorm dan ook, al dan niet digitaal, die door Boom of derden worden uitgegeven en door Boom al dan niet online worden verkocht of beschikbaar gesteld, waaronder boeken, e-books, dag-, nieuws- en weekbladen, tijdschriften, artikelen, kalenders, tests, vragenlijsten, leermiddelen, cursussen, toetsen en databanken.

Boom: Boom uitgevers Amsterdam B.V., gevestigd te (1017 JX) Amsterdam aan de Prinsengracht 747-751, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 04020619, tevens handelend onder de namen: Uitgeverij Boom, Boom test uitgevers, Uitgeverij Boom Nelissen, Boom Lemma uitgevers en Academic Service.

Credits: de door Boom aan Klant tegen betaling te verstrekken credits, waarmee Klant gebruik kan maken van Online Diensten.

Dienst: een door Boom aangeboden dienst die Boom in opdracht van en/of ten behoeve van Klant verricht, waaronder, maar niet daartoe beperkt, een Online Dienst of een cursus.

Digitale Content: alle Content die in digitale vorm ter beschikking wordt gesteld.

Gebruiker: een natuurlijk persoon die op grond van de Overeenkomst of de Voorwaarden het recht heeft om gebruik te maken van een Online Dienst.

Gebruiksvoorwaarden: voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een Online Dienst door Klant en Gebruikers.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelend voor doeleinden die verband houden met zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, die met Boom een Overeenkomst sluit.

Online Dienst: een Dienst waarbij Boom via een elektronisch communicatienetwerk en/of programmatuur online toegang tot Content verleent aan Klant.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Boom en Klant met betrekking tot de verkoop of beschikbaarstelling van Content en/of een Dienst in welke vorm en op welke wijze dan ook.

Token: de door Boom aan Klant per email verstrekte unieke cijfer/lettercode waarmee Klant zich toegang kan verschaffen tot Online Diensten.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 – Identiteit van Boom

Boom uitgevers Amsterdam B.V., handelend onder de naam/namen:

Boom Filosofie, Boom Geschiedenis, Boom Psychologie en psychiatrie, Boom Management en coaching, Businezz, Boom Hoger Onderwijs, Boom test Onderwijs, Boom NT2.

Vestigingsadres:
Prinsengracht 747-751
1017 JX Amsterdam
Telefoonnummer: 020-6226107

Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: info@boomamsterdam.nl

KvK-nummer: 04020619
Btw-nummer: NL001271714B01                

                          

Artikel 3 – Toepasselijkheid en wijzigingen Voorwaarden

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Boom en Klant.
 2. De door Klant gehanteerde voorwaarden worden door Boom uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Boom die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Boom is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten. Boom zal wijzigingen van de Voorwaarden voorafgaand aan inwerkingtreding bekend maken via haar website en nieuwsbrieven. De gewijzigde Voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald. Bij wijzigingen van de Voorwaarden die een substantiële verslechtering van de juridische positie van Klant met zich meebrengen, is Klant gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag dat de gewijzigde Voorwaarden in werking treden.

 

Artikel 4 – Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Boom zijn vrijblijvend en gelden uitsluitend als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De bestelling door Klant geldt als het aanbod.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door Boom van een bestelling van Klant of feitelijke uitvoering van de Overeenkomst waar de bestelling op gericht was door Boom. Boom is te allen tijde vrij om een bestelling van Klant  af te wijzen.
 3. Voor de toepassing van de Voorwaarden wordt een elektronisch bericht gelijkgesteld aan een schriftelijk bericht.
 4. De artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c BW zijn van toepassing uitgesloten.

 

Artikel 5 – Prijs, facturering en betaling

 1. Levering van Content en Diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst vermelde prijzen en tarieven. Alle door Boom gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld.
 2. Boom kan prijzen en tarieven wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze worden vermeld.
 3. Betaling door Klant dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst op de door Boom aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard, iDEAL of andere door Boom toegestane wijze (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.
 4. Overschrijding van een betalingstermijn door Klant leidt tot verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Boom is gerechtigd bij overschrijding van een betalingstermijn vertragingsrente in rekening te brengen van 1% over het uitstaande bedrag per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. Klant is aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Boom maakt ten behoeve van de incasso van facturen, met een minimum van 15% van het uitstaande factuurbedrag inclusief verschuldigde rente. Klant is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen. Het is Klant niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Boom, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met een vordering van Klant op Boom.
 5. Boom is gerechtigd nakoming van enige verplichting, waaronder, maar niet daartoe beperkt, de levering van Content of Diensten jegens Klant op te schorten zolang Klant niet aan al zijn  (betalings)verplichtingen jegens Boom, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Boom is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het uitoefenen van een opschortingsrecht.

 

Artikel 6 – Garantie en retourzendingen

 1. Boom staat ervoor in dat de Content en de Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in de aanbiedingen vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke verplichtingen.
 2. Klant is gerechtigd om Content die geleverd is op een materiële drager binnen zeven dagen na ontvangst aan Boom retour te zenden. Boom accepteert retourzendingen uitsluitend indien zij de materiële drager ongebruikt, onbeschadigd en voorzien van de originele pakbon of factuur ontvangt en indien Klant bij een retourzending schriftelijk de reden daarvan mededeelt.
 3. Indien de retourzending voldoet aan de voorwaarden genoemd in het tweede lid, zal Boom het door Klant betaalde bedrag binnen dertig dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen.    
 4. In afwijking van het voorgaande geldt voor bestellingen door boekhandels en retailers via het Centraal Boekhuis of BDC uitdrukkelijk geen recht van retour. In het geval Boom in een concreet geval toch retouren toestaat kunnen daar voorwaarden aan worden verbonden. Vragen hierover worden beantwoord door Laura Kemmink (l.kemmink@boomamsterdam.nl).

 

Artikel 7 – Klachten

 1. Klant dient klachten over de geleverde Content en/of Diensten binnen zeven werkdagen na levering schriftelijk en voorzien van een duidelijke en volledige toelichting bij Boom in te dienen. Boom zal de klacht behandelen overeenkomstig de door haar gehanteerde klachtenprocedure.
 2. Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Boom binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indiening van een klacht schort de betalingsverplichting van Klant niet op.

 

Artikel 8 – Levering, uitvoering en risico  

 1. Levering van Content en hardware geschiedt door:
   

a)    bezorging van de materiële drager waarop de Content zich bevindt aan het daartoe door Klant opgegeven adres, of

b)   online beschikbaarstelling, eventueel via een persoonlijke Token of een ander verificatiemiddel.

 1. Vanaf het moment van levering van Content of roerende zaken rust het risico van verlies of beschadiging op Klant.
 2. Boom spant zich in om Content aan Klant te (doen) leveren binnen vijf werkdagen na totstandkoming van de Overeenkomst. Deze termijn is uitdrukkelijk een streeftermijn en geen fatale termijn.
 3. Klant kan de Overeenkomst ontbinden indien de levering langer duurt dan dertig dagen.
 4. Boom behoudt zich de eigendom van alle aan Klant geleverde roerende zaken voor totdat Klant volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Boom uit hoofde van de Overeenkomst.

 

Artikel 9 – Tokens en Credits

 1. Bij het afnemen van Online Diensten, waaronder tests, dient Klant in sommige gevallen gebruik te maken van Tokens en Credits. Tokens worden door Klant besteld en betaald en geven recht op het afnemen van Digitale Content (zoals bij www.nt2school.nl) of op het ontvangen van Credits (zoals bij www.boomtestcentrum.nl). Credits kunnen online worden ingevoerd om toegang tot Content te krijgen.
 2. Een Token wordt slechts eenmalig verstrekt en is strikt persoonlijk. De Token dient uitsluitend gebruikt te worden door de persoon of personen die daartoe op grond van de Overeenkomst en/of schriftelijke instructies van Boom bevoegd zijn. Het is Klant niet toegestaan de Token aan  derden te verstrekken, tenzij dergelijke verstrekking schriftelijk is toegestaan door Boom. Indien Klant weet of redelijkerwijs behoort te weten dat ongeautoriseerde derden over de Token of een ander verificatiemiddel kunnen beschikken, stelt hij Boom hiervan onverwijld op de hoogte.
 3. De Token is geldig gedurende één jaar na de verstrekking daarvan door Boom. Binnen deze termijn kan Klant de Digitale Content afnemen (zoals bij www.nt2school.nl) of de door hem met behulp van de Tokens gekochte Credits activeren (zoals bij www.boomtestcentrum.nl).
 4. De Credits hebben een geldigheidsduur van vijf jaar vanaf de datum waarop deze zijn verkregen door inwisseling van de daarmee corresponderende Token. De Credits moeten worden gebruikt binnen de aangegeven geldigheidsduur.
 5. Klant verliest iedere aanspraak op de Tokens of Credits die niet binnen de toepasselijke geldigheidsduur worden ingewisseld of gebruikt.

 

Artikel 10 – Abonnementen

 1. Alle abonnementen die Boom aanbiedt worden aangegaan voor de duur van één jaar. Klant kan het abonnement te allen tijde tegen het einde van deze termijn opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2. Na verloop van één jaar wordt het abonnement stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. Klant kan het abonnement vervolgens te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt een abonnement op Coachlink aangegaan voor onbepaalde tijd. Klant kan dit abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 4. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid wordt een abonnement op dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, na verloop van één jaar, telkens stilzwijgend verlengd voor een bepaalde duur van drie maanden. Klant kan het abonnement telkens tegen het einde van de verlenging opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 
 5. Opzegging geschiedt schriftelijk of per email. De opzegging kan worden gericht aan Boom uitgevers Amsterdam, Prinsengracht 747-751, Postbus 15970, 10014 NL Amsterdam of aan info@boomamsterdam.nl.

 

Artikel 11 – Cursussen

 1. Aanmelding voor een cursus geschiedt door schriftelijke aanmelding.
 2. Klant kan zich tot uiterlijk een week voor het begin van de cursus afmelden. Hierna worden de volledige kosten in rekening gebracht.
 3. Boom vermeldt bij het aanbieden van cursussen telkens een minimaal aantal deelnemers. Indien dit aantal niet wordt bereikt, is Boom gerechtigd om de betreffende cursus uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang te annuleren wegens onvoldoende deelname, zonder jegens de Klant gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.  
 4. Cursusmateriaal is uitsluitend voor eigen gebruik of gebruik binnen de organisatie van Klant en zal in geen geval commercieel worden gebruikt.

 

Artikel 12 – Privacy

Boom verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Op de verwerking van persoonsgegevens door Boom in het kader van haar dienstverlening is de Boom privacy policy van toepassing, welke te vinden is op de website van Boom.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Boom is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Boom wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering in het desbetreffende geval voor rekening van Boom komt.
 2. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in artikel 13 lid 1 genoemde verzekering, om wat voor reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Boom beperkt tot het totaal van de aan Klant in de afgelopen 12 maanden gefactureerde bedragen, met een maximum van € 10.000.
 3. Het bepaalde in artikel 13 lid 1 en 13 lid 2 geldt niet indien aan de zijde van Boom sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. 

 

 Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet daartoe beperkt, het auteursrecht, modellenrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met de Content en/of Diensten en daarmee verband houdende know how, berusten bij Boom en haar licentieverleners.
 2. Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boom door Boom aan Klant geleverde en/of ter beschikking gestelde Content en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij en voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 3. Niets in de Overeenkomst of de Voorwaarden kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Content en/of Diensten.

 

Artikel 15 – Gebruik van Digitale Content

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten als genoemd in artikel 14 lid 1 op en in verband met Digitale Content berusten bij Boom of haar licentiegever(s). Klant krijgt slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de geleverde Digitale Content.
 2. Het in het eerste lid genoemde gebruiksrecht wordt verstrekt voor de duur van de overeenkomst tussen Boom en Klant. Bij de aankoop van ebooks verstrekt Boom aan Klant een licentie voor de duur van tien jaar.
 3. Behalve waar uitdrukkelijk anders aangegeven, mag Digitale Content alleen worden geraadpleegd en gebruikt voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik of - in het geval dat Klant een zakelijke klant is – voor interne bedrijfsdoeleinden.
 4. Klant mag de Digitale Content niet bewerken, verveelvoudigen, openbaar maken, uitlenen, op enigerlei wijze aan derden beschikbaar stellen of er andere handelingen mee verrichten die de reikwijdte van het in dit artikel 15 verleende gebruiksrecht te buiten gaan, behoudens voor zover voorzien in de Auteurswet.
 5. In afwijking van het bepaalde in het vierde lid, is het Klant toegestaan gedeelten van de Digitale Content uitsluitend ter toelichting bij het onderwijs openbaar te maken of te verveelvoudigen, voor zover dit door het beoogde, niet-commerciële doel wordt gerechtvaardigd, mits:
   

-      Klant kan worden aangemerkt als een niet-commerciële onderwijsinstelling;

-      Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de bron, waaronder de naam van de maker, op duidelijke wijze vermeldt;

-      Klant aan de maker of zijn rechtverkrijgenden een billijke vergoeding betaalt;

-      wordt voldaan aan de overige voorwaarden van artikel 16 Auteurswet.

 1. Voor het voldoen van de wettelijk verschuldigde billijke vergoeding als bedoeld in artikel 2 lid 5, kan Klant zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie -en Reproductierechten, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).
 2. Boom of haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om hun Intellectuele Eigendomsrechten te beschermen. Klant mag deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.
 3. Boom of haar licentiegever(s) mogen, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk ten behoeve van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, (tijdelijke) beperkingen opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht of het aantal apparaten of type apparaten waarop de Digitale Content kan worden geraadpleegd.
 4. Indien Klant in strijd handelt met dit artikel 15, mag Boom de toegang tot de betreffende Digitale Content of het webaccount van Klant met onmiddellijke ingang opschorten, onverminderd het recht van Boom om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op Klant te verhalen. Boom is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opschorten van de toegang tot het webaccount.
 5. Tijdelijk verminderde toegang tot of beschikbaarheid van de Digitale Content geven Klant niet het recht de betaling van de verschuldigde vergoedingen op te schorten. Klant heeft geen recht op restitutie van door hem betaalde vergoedingen indien er tijdelijk geen of verminderde toegang is tot de Digitale Content.

 

Artikel 16 – Verkoop Digitale Content door Klant

 1. Het is Klant niet toegestaan om Digitale Content in het verkeer te brengen, bijvoorbeeld door exemplaren online te verkopen, te koop aan te bieden, te verhuren of uit te lenen.
 2. Voor zover ten aanzien van Digitale Content een beroep kan worden gedaan op auteursrechtelijke uitputting in de zin van art. 12b Auteurswet is Klant, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, uitsluitend gerechtigd het door hem verkregen exemplaar in het verkeer te brengen, indien:
   

-      hij ten aanzien van het betreffende exemplaar zelf van Boom een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd heeft verkregen;

-      hij aan Boom een prijs heeft betaald die overeenstemt met de economische waarde van het exemplaar;

-      hij zowel zijn gebruikslicentie als de kopie zelf overdraagt en hij zijn eigen kopie onbruikbaar maakt en dat kan aantonen.

 1. Verhuur en uitlening van Digitale Content door Klant is in geen geval toegestaan.

 

Artikel 17 – Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Boom kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding of betaling verschuldigd te zijn geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien:
  1. Klant inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht op de Content en/of Dienst of op de Gebruiksvoorwaarden;
  2. aan Klant surséance van betaling is verleend;
  3. ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd;
  4. ten aanzien van Klant, natuurlijk persoon, de Wet schuldsanering natuurlijke personen wordt toegepast;
  5. de onderneming van Klant wordt ontbonden, geliquideerd, anderszins beëindigd en/of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boom aan een derde wordt overgedragen.
 2. Het in artikel 17 lid 1 bepaalde laat de mogelijkheid van ontbinding op grond van de wet onverlet.
 3. In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle door Klant aan Boom verschuldigde betalingen onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 4. Ontbinding van de Overeenkomst heeft tot gevolg dat de rechten van de Klant tot gebruik van de Content en/of Dienst onmiddellijk eindigen.
 5. Boom is te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

 

Artikel 18 – Diversen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomsten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.

 

 

Download de algemene voorwaarden zakelijke klanten als pdf >

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Derhalve is afdrukken niet toegestaan.