Gebruiksvoorwaarden digitale content

Hieronder vindt u de gebruiksvoorwaarden digitale content van Boom uitgevers Amsterdam.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Boom en Klant met betrekking tot het ter beschikking stellen van Digitale Content en gelden in aanvulling op de door Boom gehanteerde Algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 1 – Definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Boom: Boom uitgevers Amsterdam B.V., gevestigd te (1017 JX) Amsterdam, aan de Prinsengracht 747-751, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 04020619, tevens handelend onder de namen: Boom Filosofie, Boom Geschiedenis, Boom Psychologie en psychiatrie, Boom Management en coaching, Businezz, Boom Hoger onderwijs, Boom test Onderwijs, Boom NT2.
 2. Digitale Content: alle door Boom aan Klant ter beschikking gestelde digitale content, waaronder, maar daartoe niet beperkt, databanken, digitale tijdschriften en artikelen, ebooks en tests.
 3. Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden Digitale Content.
 4. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder – maar niet daartoe beperkt – auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten handelsnaamrechten, databankrechten, alsmede rechten op know how.
 5. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Boom een Overeenkomst sluit tot levering van Digitale Content.

Artikel 2 – Gebruik van Digitale Content

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Digitale Content berusten bij Boom of haar licentiegever(s). Klant krijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de geleende Digitale Content.
 2. Het in het eerste lid genoemde gebruiksrecht wordt, waar het gaat om databanken, tijdschriften, artikelen en tests, verstrekt voor de duur van de overeenkomst tussen Boom en Klant. Bij de aankoopt van ebooks verstrekt Boom aan Klant een eeuwigdurende licentie.
 3. Behalve waar uitdrukkelijk anders aangegeven, mag Digitale Content alleen worden geraadpleegd en gebruikt voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik of - in het geval dat Klant een zakelijke klant is – voor interne bedrijfsdoeleinden.
 4. Klant mag de Digitale Content niet kopiëren, veranderen, uitlenen, op enigerlei wijze aan derden beschikbaar stellen of er andere handelingen mee verrichten die de reikwijdte van het in dit artikel 2 verleende gebruiksrecht te buiten gaan.
 5. In afwijking van het bepaalde in het vierde lid, is het Klant toegestaan gedeelten van de Digitale Content uitsluitend ter toelichting bij het onderwijs openbaar te maken of te verveelvoudigen, voor zover dit door het beoogde, niet-commerciële doel wordt gerechtvaardigd, mits:
  • Klant kan worden aangemerkt als een niet-commerciële onderwijsinstelling;
  • Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de bron, waaronder de naam van de maker, op duidelijke wijze vermeldt;
  • Klant aan de maker of zijn rechtverkrijgenden een billijke vergoeding betaalt, en
  • wordt voldaan aan de overige voorwaarden van artikel 16 Auteurswet.
 6. Voor het voldoen van de wettelijk verschuldigde billijke vergoeding als bedoeld in artikel 2 lid 5, kan Klant zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie -en Reproductierechten, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).
 7. Boom of haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om hun Intellectuele Eigendomsrechten te beschermen. Klant mag deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.
 8. Boom of haar licentiegever(s) mogen (tijdelijke) beperkingen opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht of het aantal apparaten of type apparaten waarop de Digitale Content kan worden geraadpleegd.
 9. Indien Klant in strijd handelt met dit artikel 2, mag Boom de toegang tot de betreffende Digitale Content of het webaccount van Klant met onmiddellijke ingang blokkeren en geblokkeerd houden, onverminderd het recht van Boom om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op Klant te verhalen. Boom is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het blokkeren van de toegang of het webaccount.
 10. Tijdelijk verminderde toegang tot of beschikbaarheid van de Digitale Content geven Klant niet het recht de betaling van de verschuldigde vergoedingen op te schorten. Klant heeft geen recht op restitutie van door hem betaalde vergoedingen indien er tijdelijk geen of verminderde toegang is tot de Digitale Content.

Artikel 3 – Verkoop digitaal product door Klant

 1. Het is Klant niet toegestaan om een digitaal exemplaar van een bij Boom gekocht digitaal product in het verkeer te brengen, bijvoorbeeld door dit product online te verkopen of te koop aan te bieden.
 2. Voor zover ten aanzien van een digitaal product een beroep kan worden gedaan op auteursrechtelijke uitputting in de zin van art. 12b Auteurswet is Klant, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, uitsluitend gerechtigd het door hem verkregen exemplaar in het verkeer te brengen, indien:
  • hij ten aanzien van het betreffende exemplaar zelf van Boom een gebruikslicentie voor onbepaalde tijd heeft verkregen;
  • hij aan Boom een prijs heeft betaald die overeenstemt met de economische waarde van de kopie;
  • hij kan aantonen dat hij zijn eigen kopie onbruikbaar heeft gemaakt.

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Derhalve is afdrukken niet toegestaan.